Fishing Intelligently part 2 (Inteligentne Rybactwo cz.2)


Opis projektu


Projekt  Fishing Intelligently part 2 (Inteligentne Rybactwo cz.2) miał na celu rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez realizację działań zwiększających wiedzę z zakresu tych technik przy udziale zagranicznej LGR i LGD Mazurskie Morze.


Projekt ten realizowany był w partnerstwie 3 LGD: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński (Polska), Lokalna Grupa Działania ”Mazurskie Morze” (Polska), Lokalna Grupa Działania Pohjoisin Lappi (Finlandia).


Projekt został zrealizowany w okresie od marca do listopada 2022 roku.


Szkolenie polskich rybaków


Pierwszym działaniem realizowanym w ramach tego projektu było szkolenie polskich rybaków śródlądowych w zakresie nieselektywnych technik rybackich. Szkolenie do odbyło się w dniach 4-8 kwietnia 2022r. W ramach tego szkolenia rybacy uprzednio wyszkoleni w Finlandii z zakresu nieselektywnych technik rybackich szkolili innych polskich rybaków śródlądowych. Szkolenie to miało charakter teoretyczny i praktyczny. Po omówieniu nieselektywnych narzędzi połowowych i korzyści ekologicznych z ich stosowania, uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się w praktyce z przekazaną wiedzą. Uczyli się m.in. zastawiać i wyciągać poszczególne nieselektywne narzędzia połowowe.Konferencja "Inteligentne Rybactwo"


Kolejnym działaniem projektu była konferencja nt. ekologicznych aspektów rybactwa, w tym nieselektywnych technik rybackich, z udziałem LGD z Polski i Finlandii. Konferencja ta odbyła się w Serocku 30 maja 2022r. Konferencja służyła zaprezentowania projektu szerszemu gronu odbiorców, a także prezentacji rybactwa fińskiego. Ponadto, w ramach konferencji odbyły się 4 wykłady dotyczące rybactwa śródlądowego.

Promocja projektu (komunikacja)


Całość projektu została podsumowana działaniem promocyjnym polegającym na zamieszczeniu informacji na stronach internetowych partnerów projektu oraz artykułu w prasie lokalnej.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @