Edukacja ustawiczna celem wzrostu kompetencji


Zadanie nr 1 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Serocku - Realizacja zadania polegała na organizacji jednodniowego pikniku ekologicznego - otwartych warsztatów z autorytetami z dziedziny ochrony środowiska, przyrodnikami z zawodu i zamiłowania oraz ciekawymi postaciami, które związały swoje życie ze środowiskiem. W ramach projektu zaplanowane było przeprowadzenie warsztatów w zakresie: Jak prawidłowo sortować odpady?, Jak gotować ekologiczne i zdrowe potrawy?,  Jak zrobić samodzielnie ekologiczne mydło?, Drugie życie produktów - zamknięty obieg surowców,  Zwierzęta i ich rola w środowisku.


Zadanie nr 2 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Zegrzu - Realizacja zadania polegała na organizacji jednodniowego pikniku ekologicznego - otwartych warsztatów z autorytetami z dziedziny ochrony środowiska, przyrodnikami z zawodu i zamiłowania oraz ciekawymi postaciami, które związały swoje życie ze środowiskiem. W ramach projektu zaplanowane było przeprowadzenie warsztatów w zakresie:  Jak prawidłowo sortować odpady?, Jak gotować ekologiczne i zdrowe potrawy?, Jak zrobić samodzielnie ekologiczne mydło?, Drugie życie produktów -zamknięty obieg surowców, Zwierzęta i ich rola w środowisku.


Zadanie nr 3 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych w Wierzbicy - Realizacja zadania polegała na organizacji jednodniowego pikniku ekologicznego - otwartych warsztatów z autorytetami z dziedziny ochrony środowiska, przyrodnikami z zawodu i zamiłowania oraz ciekawymi postaciami, które związały swoje życie ze środowiskiem. W ramach projektu zaplanowane było przeprowadzenie warsztatów w zakresie: Jak prawidłowo sortować odpady?, Jak gotować ekologiczne i zdrowe potrawy?, Jak zrobić samodzielnie ekologiczne mydło?, Drugie życie produktów - zamknięty obieg surowców, Zwierzęta i ich rola w środowisku.


Zadanie nr 4 Warsztaty botaniczne budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński - Realizacja zadania polegała na organizacji warsztatów i spotkań z autorytetami z dziedziny ochrony środowiska, botaniki, architektury krajobrazu, przyrodnikami z zawodu i zamiłowania oraz ciekawymi postaciami, które związały swoje życie ze środowiskiem. Mieszkańcy obszaru mieli okazję na zapoznanie się z metodami ochrony i wspomagania pszczół, poznanie dzikich i hodowlanych rośliny miododajnych, opieką i ochroną lokalnego środowiska naturalnego, podstawowymi zasadami projektowania ogrodów przyjaznych owadom, które pośrednio prowadzą do poprawy klimatu, przygotowaniem roślin wieloletnich do zimowania i zastosowaniem zasad ściółkowania i kompostowania, różnicami między rzekami uregulowanymi, a rzekami dzikimi na podstawie interaktywnej planszy internetowej, by zaobserwować zmiany zachodzące w mikroklimacie.


Zadanie nr 5 Warsztaty dziennikarskie budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński. - Realizacja zadania polegała na organizacji warsztatów z pisania i redagowania tekstów. Na warsztatach mieszkańcy obszaru poszerzali i pogłębiali swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza. Zostanali zapoznani z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość, poznajali znaczenie tytułu w gazecie i sposoby jego tworzenia, poszerzyli wiedzę o reklamie - jej odmianach, języku, bohaterach reklam i ich odbiorców, zdobędyli wiadomości na temat zadań rzecznika prasowego. Mieszkańcy obszaru mieli możliwość wyrażania własnych przeżyć i przemyśleń, wyzwolić emocje, uczyć się współpracy w grupie, uczyć umiejętności rozwiazywania konfliktów, uczyć odwagi w korzystaniu z wolności - ale i odpowiedzialności za swoją wolność, uczyć planowania organizowania własnych i cudzych działań oraz ich celowości, kształtować poczucie estetyki i wrażliwość na nią, umożliwiać sukces indywidualny i zespołowy, umożliwiać rozwój kompetencji społecznych, budować przywiązanie do miejsca i współtworzenia jej tradycji, zbliżać się do środowiska. Zadanie to również obejmowało poznawanie pracy w radio, rozpoznawanie gatunków muzycznych, tj. muzyka relaksacyjna (odgłosy przyrody), muzyka klasyczna, tworzenie planów na programy radiowe, wywiady w radio, scenariusz kanału informacyjnego - info dziennik.


Zadanie nr 6 Warsztaty filmowe budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński - Realizacja zadania dotyczy organizacji warsztatów filmowych i nauki ukazywania piękna lokalnej przyrody dolnego biegu rzeki Bug i okolic przez wnikliwą obserwację starego dorzecza rzeki, przez tworzenie filmów o ochronie środowiska i zmian klimatycznych, nauczyć miały postrzegania natury z empatią i zrozumieniem, uświadomić uczestnikom, iż degradacja środowiska dotyczy całej kuli ziemskiej, uświadomić, że możliwe jest zatrzymanie zmian klimatycznych i dokonywanie ich naprawy, pozwolić na poznanie różnych metod tj narracja filmowa, kadrowanie, prace nad filmami tworzonymi przez mieszkańców obszaru, konsultacje filmowe, publikacja filmów.


Zadanie nr 7 Warsztaty muzyczne budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński. - Realizacja zadania polegała na organizacji warsztatów muzycznych, które miały na celu pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i ciekawości poznawczej, pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wdrażanie do aktywności artystycznej, kulturalnego wykorzystania wolnego czasu, kształcenie umiejętności współżycia w zespole i odpowiedzialności za jego poziom i wyniki, kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej głosu. Warsztaty podzielone były na poszczególne części 1. Śpiew i mowa. 2. Gra na instrumentach 3.Ruch z muzyką 4. Tworzenie muzyki. 5.Percepcja muzyki. 6. Wyrabianie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.


Zadanie nr 8 SŁOWO, KSIĄŻKA, EKOLOGIA. - Celem grantu było podniesienie kompetencji kulturalnych i ekologicznych mieszkańców obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez organizację konkursów i spotkań edukacyjnych promujących czytelnictwo i postawy ekologiczne.


Zadanie nr 9 Warsztaty wokalno-aktorskie budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński. - Realizacja zadania polegała na organizacji spotkań , podczas których zagłębiać się będą się w podstawy oddechu, budowy ciała, rezonatorów, prawidłowego wydobycia dźwięku, czystości głosu. Na zajęciach poznawane były tajniki śpiewu rozrywkowego oraz tematyki śpiewu operowego. Oprócz tego zastosowane bęły gry teatralno, wokalne, które wyzwalają mnóstwo pozytywnej energii, otwierają i świetnie integrują grupę. Praca na próbach była intensywna, dynamiczna, z dużym naciskiem na odkrycie w uczestnikach swojego unikatowego brzmienia, wyrobienie swobody w używaniu własnego głosu i osiągnięcie czystości jego emisji, w grupach i indywidualnie. Praca nad tekstem polegała na tym, że uczestnik samodzielnie pracował nad zadanym tekstem wykorzystując swoje umiejętności techniczne


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @