Wsparcie KSOW

 VIII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw


Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizuje operację: „Organizacja VIII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw”. Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw jest imprezą cykliczną, organizowaną   od 2010 roku w pierwszej połowie września. Cieszy się ogromnym uznaniem, dlatego biorąc pod uwagę jej charakter, jest obecnie imprezą o zasięgu regionalnym. Każdego roku przybywa odwiedzających, którzy z zainteresowaniem oglądają rozśpiewane, kolorowe i atrakcyjne stoiska poszczególnych sołectw biorących udział w Festiwalu pod względem propozycji kulturowych i kulinarnych. Działanie realizowane jest w formie konkursu. Ukoronowaniem tegorocznej edycji Festiwalu był występ Sylwii Grzeszczak – uznanej wokalistki na polskim rynku muzycznym.


Festiwal jest jednym z najciekawszych i najbogatszych pod względem kulinarnym wydarzeń na mapie kulturalnej środkowego Mazowsza. Inicjatywa ma na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców sołectw z gmin położonych w regionie Jeziora Zegrzyńskiego oraz uspołecznienie działań na rzecz rozwoju wsi i obszarów zależnych od rybactwa. Festiwal służy również prezentacji dorobku społecznego i kulturalnego poszczególnych sołectw oraz miejscowego rękodzieła i regionalnych potraw. Impreza stanowi znakomitą formę promocji małych ojczyzn i ich atutów, utwierdza wszystkich w przekonaniu, że mazowiecka wieś może być znakomitą przestrzenią do życia, gdyż ma wiele do zaoferowania. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział siedem sołectw: Sołectwo Guzowatka (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Boża Wola (Gmina Jabłonna), Sołectwo Stanisławów Drugi (Gmina Nieporęt), Sołectwo Stanisławowo (Gmina Serock), Sołectwo Wólka Somiankowska (Gmina Somianka), Sołectwo Góra (Gmina Wieliszew), Sołectwo Cegielnia (Gmina Radzymin), które rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska, smaki, kuchnia regionalna, występ sceniczny.


Celem realizowanej operacji jest aktywizacja mieszkańców obszaru LGDZZ poprzez organizację VIII edycji Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w oparciu o realizację następujących celów szczegółowych: wspieranie i promocja obszaru LGD Zalew Zegrzyński, promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, gospodarczego i kulinarnego.


Realizowana operacja, ze względu na swój otwarty charakter przyniesie długofalowe efekty związane z:
- aktywizacją i integracją mieszkańców, wśród których występują również mniejszości narodowe
podniesieniem świadomości mieszkańców
innowacyjnym włączeniem społecznym na obszarze LGD
nabyciem wiedzy o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co wpłynie na liczbę nowotworzonych podmiotów gospodarczych, w tym miejsc pracy
wspieraniem i promocją obszaru LGD Zalew Zegrzyński
promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, gospodarczego i kulinarnego
upowszechnianiem wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich
promocją jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
wspieraniem rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.


Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 11 PROW 2014-2020: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, zgodnie z Priorytetem 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Projekt wpisuje się w Cele: 3.1.  KSOW na lata 2014-2020: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 3.3.  KSOW na lata 2014-2020: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, 3.5.  KSOW na lata 2014-2020: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.


Informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW: www.mazowieckie.ksow.pl
Rejestracja jako partner KSOW: www.ksow.pl


Zaproszenie na imprezę
Relacja pofestiwalowa


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @