Członkostwo

Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński


Kto może być członkiem?


Członkami Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński mogą być: osoby fizyczne, rolnicy, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje posiadające osobowość prawną, kościoły oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.


Jak należy zgłosić swoją chęć przystąpienia do LGD?


Aby przystąpić do stowarzyszenia należy złożyć odpowiednią deklarację członkowską wraz z załącznikami. Deklaracje należy złożyć osobiście w Biurze LGD – Legionowo ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, pokój 203 lub wysłać pocztą na adres siedziby LGD:


Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo


Deklaracje członkowskie


Deklaracje znajdują się na stronie internetowej LGD pod adresem:


http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12&lang=


Osoby fizyczne – mieszkańcy składają deklarację dla sektora społecznego – mieszkańcy
wraz z oświadczeniem o zameldowaniu na terenie LGD.


Podmioty gospodarcze składają deklarację członkowską dla sektora gospodarczego
wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie LGD oraz wydruk z CEIDG lub KRS.


Stowarzyszenia i fundacje składają deklarację członkowską dla sektora społecznego – stowarzyszenia, fundacje wraz z uchwałą odpowiedniego organu statutowego o przystąpieniu do LGD, statutem podmiotu, wydrukiem z KRS, oświadczeniem o prowadzeniu działalności na terenie LGD.


Jednostki organizacyjne JST składają deklarację dla sektora publicznego wraz z oświadczeniem
o działaniu na obszarze objętym LSR oraz kopią zaświadczenia z odpowiedniego rejestru.


Kiedy i jak Państwo zostaną poinformowani o włączeniu w poczet członków?


Decyzje o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd LGD na najbliższym posiedzeniu po złożeniu deklaracji. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. O decyzji Zarządu zostaną Państwo poinformowani listownie.


Składki członkowskie


Członkowie LGD zobowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich.


Składka roczna dla poszczególnych podmiotów zgodnie z uchwałą  nr LGD/12/15 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński wynosi:


- gminy 15 000 zł


- powiaty 10 000 zł


- osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje 100 zł


- podmioty gospodarcze i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą 300 zł


- kościoły i jednostki organizacyjne JST 300 zł.


Składkę dla nowoprzyjętych należy opłacić zgodnie z terminem podanym na piśmie informującym o przyjęciu w poczet członków, każdą kolejną należy opłacać do 31 marca za bieżący rok kalendarzowy.


Numer konta do opłacania składek: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @