Aktualności

Międzynarodowe Targi Żywności WARSAW FOOD EXPO

Data umieszczenia:

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania wniosków o wzięcie udziału w II edycji Międzynarodowych Targów Żywności WARSAW FOOD EXPO, które odbędą się w Nadarzynie w dniach 24 - 26 maja br.

Zaprezentowanie się podczas takiego przedsięwzięcia stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą polskich i zagranicznych producentów żywności i zaprezentowania swojej oferty. Przedsięwzięcie jest doskonałym miejscem do promocji swoich produktów i stwarza możliwości dotarcia do przedstawicieli sieci handlowych, supermarketów, restauracji, hurtowni, do zaistnienia w mediach.


W ramach wspomnianego przedsięwzięcia można bezpłatnie skorzystać z niezabudowanej powierzchni na stoisku Samorządu Województwa Mazowieckiego.


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat powyższej imprezy oraz warunków uczestnictwa można kontaktować się z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego: Krzysztofem Zaniewskim tel. (022) 59 79 116, e-mail: krzysztof.kuran@mazovia.pl lub Krzysztofem Kuranem tel. (022) 59 79 339, e-mail: kazimierz.kuran@mazovia.pl.


Zainteresowani udziałem w targach proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/13250-zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-ii-miedzynar.html i przesłanie do dnia 11 maja br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub faxem pod numer: (22) 59-79-702, bądź drogą elektroniczną na adres: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl  lub kazimierz.kuran@mazovia.pl .


Spośród zgłoszonych w podanym terminie podmiotów Departament dokona wyboru firm które wezmą udział w wydarzeniu. Pierwszeństwo przy wyborze posiadać będą członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, producenci produktu wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych oraz podmioty uczestniczące w szkoleniach, konferencjach i konkursach realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, posiadacze aktualnego certyfikatu ekologicznego i innych znaków jakości żywności. Samorząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo do odwołania własnego udziału w ww. przedsięwzięciu.


Źródło: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/13250-zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-ii-miedzynar.htmlZaprojektowane przez Freepik


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @